Konkurs zapowiada się piękne lato w Bodyexpert...

 

Wygraj kupon rabatowy o wartości 100zł.

  • Polub stronę Bielizna Bodyexpert.
  • W komentarzu dokończ zdanie: "Zapowiada się piękne lato w Bodyexpert".
  • Nagrodzimy trzy najciekawsze odpowiedzi.
  • Konkurs trwa od 18.04.2016 do 30.06.2016.
  • Wpis komentarza oznacza akceptację regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU
„Zapowiada się piękne lato w Bodyexpert”
(dalej „Regulamin”)
§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony na fanpage’u Bielizna Bodyexpert pod nazwą „Zapowiada się piękne lato w Bodyexpert” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest F.H.U. Kanon z siedzibą w Luborzycy 64, 32-010 Kocmyrzów, wpisana do CEIDG, NIP 678-172-09-84.
c. „Fundator” – fundatorem nagrody w Konkursie jest F.H.U. Kanon z siedzibą w Luborzycy 64, 32-010 Kocmyrzów, wpisana do CEIDG, NIP 678-172-09-84.
d. „Strona konkursowa” –Organizator przeprowadza Konkurs w ramach fanpage’u w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/BieliznaBodyexpert/
e. „Post konkursowy” – post, pod którym Uczestnik będzie mógł zamieścić dokończenie zdania konkursowego. Post konkursowy będzie dostępny na Stronie konkursowej.
f. „Odpowiedź konkursowa” –polubienie fanpage’u i dokończenie zdania konkursowego, zamieszczone przez Uczestnika pod Postem konkursowym.
g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
h. „Nagrody” – nagrodą w konkursie jest kupon rabatowy o wartości 100 zł brutto, do zrealizowania w jednym ze sklepów Stylexpert. Minimalna wartość paragonu musi wynosić 101 zł.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji sklepów Bielizna Stylexpert, oraz polskiego producenta bielizny Gaia.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, z tym że realizacja kuponu rabatowego może odbyć się wyłącznie w jednym ze sklepów Stylexpert. Lokalizacja sklepów dostępna na stronie internetowej http://www.bodyexpert.eu/nasze-sklepy , rozpoczyna się on w dniu 18.04.2016 r. o godz. 12:00 i trwa do 30.06.2016 r. do godz. 23:59.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny w serwisie społecznościowym Facebook, na fanpage’u Bielizna Stylexpert, pod adresem: https://www.facebook.com/BieliznaBodyexpert/
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18. roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić tylko jedno dokończenie zdania.
§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
b. Dołączyć do fanów profilu Bielizna Stylexpert w serwisie Facebook.
c. Pod postem konkursowym opublikować swoje dokończenie zdania: „Zapowiada się piękne lato w Stylexpert”.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a –c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Spośród opublikowanych Odpowiedzi konkursowych Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze odpowiedzi, które nagrodzi.
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w §3 ust. 1 lub §3 ust. 5 nie będą przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
9. Uczestnik publikując komentarz z odpowiedzią konkursową udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi konkursowej przez F.H.U. Kanon z siedzibą w Luborzycy 64, 32-010 Kocmyrzów, wpisana do CEIDG, NIP 678-172-09-84. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który udzielił odpowiedzi w ramach Konkursu oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że udzielona odpowiedź w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W czasie trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 3 osoby, które udzieliły najbardziej oryginalnych odpowiedzi w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatem”). Laureaci otrzymają Nagrodę w postaci 1 (jednego) kuponu rabatowego o wartości 100 zł brutto.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych odpowiedzi konkursowych, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta odpowiedź, która została opublikowana w terminie wcześniejszym.
5. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 18.04.2016 r.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu F.H.U. Kanon z siedzibą w Luborzycy 64, 32-010 Kocmyrzów, wpisana do CEIDG. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, niezbędne będzie udostępnienie adresu na który zostanie wysłany, listem poleconym kupon rabatowy.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody, poprzez ogłoszenie wyników, oraz umieszczenie komentarza pod postem konkursowym przez stronę konkursową najpóźniej w dniu 10 lipca do godziny 23:59.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Bielizna Stylexpert.
3 .Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatowi konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
5. Laureat i Zwycięzca kuponu po otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na potwierdzeniu odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru przesyłki.
6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 tygodnia od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Bielizna Stylexpert, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do strony Bielizna Stylexpert Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 14 dni.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jaki Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej